INFORMACE

o konání zasedání ZO Bojanovice dne 19. září 2018 od 18,00

hodin v budově čp. 19 v Senešnici - File0161.PDF

OZNÁMENÍ

veřejnou vyhláškou - přechodná úprava provozu na místní komunikaci 1c/b (K Žižkovu) a sil. III/1021 ve Hvozdnici, místní komunikace Masečín

v termínu od 10. 9. 2018 do 17. 9. 2018

. 604213742_1_2018-52940.pdf

604213742_0_Hvozdnice.pdf

 • vyvěšeno: dne 5. 9. 2018

 

VOLBY

DO ZASTUPITLSTEV OBCÍ NA OBDOBÍ 2018 - 2022

 • Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - File0165.PDF
 • Oznámení o stanovení počtu zastupitelů Obce Bojanovice pro volební období 2018 - 2020 - File0159.PDF

 

 • Potřební počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran - nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů - File0160.PDFpodrobnější informace na www.mnisek.cz

 

 • Informace o počtu a sídle volebních okrsků obce Bojanovice - File0154.PDF

 

 • Informace o době a místě konání voleb do zastupitelstva
 • Obce Bojanovice - File0163.PDF

INFORMACE

 

 

ÚP BOJANOVIC

Návrh na pořízení změny č. 1 ÚP Bojanovic - schválené dne 16. května 2018

 

 

 

 

Veřejná vyhlášky:

Finační úřad pro Středočeský kraj - File0162.PDF

 

OZNÁMENÍ - VÝVĚROVÉ ŘÍZEN

OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

 

 

 

   USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTVA

      S M L O U V Y

 VYHLÁŠKY OBCE

 

 • Obecně závazá vyhláška obce Bojanovice č. 2/2017  o místním poplatku za provoz systému shromažďeování, sběru, přepravy, třídění, v yuřžívání a odstraňování komunálních odpadů -  File0163.PDF
 • vyvěseno: 21.09.2017
 • sejmuto: 03102017
 • vyjáška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018
 • Obecně závazná vyhláška obce Bojanovice č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Hvozdnice - File0158.PDF
 • vyvěšeno: 3. 5. 2017
 • sejmuto: 17.5.2017
 • Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016 o nočním klidu
 • File0160.PDF
 • vyvě´šeno: 17.10.2016
 • schváleno zastupitelstvem obce 3. 11. 2016
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučnosti
 • OZV hluk Bojanovice (1).pdf
 • vyvěšeno: 26.26.3.2015
 • schváleno zastupitelstvem obce 25.3.2015
 • platnost od 15.4.2015
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bojanovice - 
 • OZV odpad Bojanovice (2).pdf
 • vyvěšeno: 26.26.3.2015
 • schváleno zastupitelstvem obce 25.3.2015
 • platnost od 15.4.2015
 • Obcně závazná vyhláška č. 1/2012 - o místním poplatku za odpad v roce 2012 3scan0013.pdf
 • Schváleno v zastupitelstvu obce dne 12. prosince 2012
 • vyvěšeno: 13. 12. 2012
 • sejmuto:     31.12.2012

Vyhlášky a nařízení Obcí Bojanovice nejdete též v sekci "Vyhlášky a nařízení Obce Bojanovice"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ - 2018

ZÁVĚREČNÉ ÚČTY OBCE

Závěrečný účet obce za rok 2017

 • Závěrečný účet obce Bojanovice za rok 2017 - File0180.PDF
 • - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 - File0161.PDF
 • - přílohy:
 • - Fin 2-12M   -    File0162.PDF          
 • - Rozvaha   - File0163.PDF         
 • - Výkaz zisku a ztřát (výsledovka) - File0164.PDF             
 • - Příloha - File0165.PDF
 • Inventarizační zápis 2017 - File0166.PDF
 • vyvěšeno: 27. 4. 2018 - sejmuto: 17. 5. 2018
 • schváleno zastupitelstvem Obce Bojanovice dne 16. května 2018 - usnesení č. 21

Závěrečný účet obce za rok 2016

 • Závěrečný účet obce Bojanovice za rok 2016 - File0157.PDF
 • - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 - File0165.PDF
 • - přílohy: - Fin 2-12M - File0161.PDF
 •                  - Rozvaha - File0162.PDF
 •                 - Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) - File0163.PDF
 •                 - Příloha - File0164.PDF
 •                 - Inventární zápis 2016 - File0174.PDF
 • vyvěěšeno: 12. 4. 2017 - sejmuto: 3. 5. 2017
 • Schváleno Zastupitelstvem Obce Bojanovice dne 3. 5. 2017

  

Závěreční účet obce za rok 2015

 

Závěreční účet obce za rok 2014

Rozpočtové opatření 2017

 • rozpočtové opatření č. 11 - vyrovnání rozpočtu roku 2017 - File0164.PDF

 

                    ROZPOČTY

 • Rozpočet na rok 2018 - schválený - File0178.PDF
 • vyvěšeno: 14. 12. 2017
 • sejmoto: schválení rozpočtu na rok 2019
 • Rozpočet na rok 2018 - NÁVRH - File0177.PDF
 • vyvěšeno: 24. 11. 2017
 • sejmuto:    13. 12. 2017

 

 

VYHLÁŠKY

 

 

  

Z Á M Ě R Y

 • Záměr prodat 1/2 pozemku parc.č. 43/6 v k.ú. Malá Lečice - File0159.PDF
 • vyvěšeno: 03. 09. 2018
 • sejmuto:    20. 09. 2018
 • Záměr prodat pozemek parc.č. 471/6 v k.ú. Bojanovice - File0160.PDF
 • vyvěšeno: 28. 5. 2018
 • sejmuto:    16. 6. 2018

 

 • Záměr prodat pozemek - část  - parc.č. 471/9 a 465/2 v k.ú. Bojanovice - File0159.PDF
 • vyvěšeno: 28. 5. 2018
 • sejmuto:    13. 6. 2018

 

 

Svazek obcí Mníšeského regionu 

 

 

 • Mníšeceký region:
 • rozpočet na rok 2018 - včetně rozpisu členských příspěvků - File0155.PDF
 • návrh rozpočtu na rok 2018 -File0176.PDF
 • polnění rozpočtu roku 2017 - File0177.PDF
 • členskí příspěvky SOMR  na rok 2018 -File0178.PDF
 • vyvěšeno: 24. 1. 2018

 

 

 

 

image.htm